Statut

Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Warszawie

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym do realizowania celów Fundacja może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 1. Celem fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w szczególności w zakresie:
 2. działalności na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego,
 3. upowszechniania wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych,
 4. kształtowania i propagowania standardów  ochrony systemów, sieci oraz informacji,
 5. edukacji dzieci, młodzieży i studentów w zakresie cyberbezpieczeństwa i usług cyfrowych,
 6. edukacji przedsiębiorców, jednostek, organów publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 7. realizacji kompleksowych programów kształcenia w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości,
 8. wsparcia informacyjnego, analitycznego i monitoringowego sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej,
 9. organizowania oraz przeprowadzania akcji i przedsięwzięć informacyjnych,
 10. organizowania konferencji i seminariów,
 11. tworzenia, wzmacniania i rozbudowy sieci pomocy ofiarom cyberprzestępstw,
 12. propagowania bezpiecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii,
 13. wspierania rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości,
 14. wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu i cywilizacyjnemu w różnych dziedzinach życia,
 15. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa informacji, sieci, systemów i usług informatycznych,
 16. działalności naukowej,
 17. działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 18. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 19. działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
 20. wspierania wszelkich podmiotów w przedsięwzięciach i projektach zgodnych z celami Fundacji.
 21. Zmiana celów Fundacji może nastąpić na mocy decyzji Fundatora lub uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie.
 22. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie wszystkich sposobów realizacji określonych przez nią celów.
 23. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, która odpowiada celom Fundacji.
 24. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.