INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Formularz danych osobowych uczestnika:

Imię i nazwisko uczestnika …………….

Oświadczenia:

Oświadczam, ze dane przekazane Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa w związku z uczestnictwem w wydarzeniu współfinansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej — Funduszu Sprawiedliwości, są prawdziwe.

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazano mi niżej wymienione informacje:

  1. Administrator danych i dane kontaktowe

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych będą:

1) Dysponent Funduszu — Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie. Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie: Al. Ujazdowskie I l, 00-950 Warszawa;

2) Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Opolu. iodo@instytutcyber.pl

  1. Inspektor ochrony danych i dane kontaktowe

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pan Tomasz Osmólski. Dane kontaktowe: Tomasz Osmólski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie I l, 00-950 Warszawa, email: iod@ms.gov.pl

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach dotyczących realizacji Świadczeń współfinansowanych środków Funduszu Sprawiedliwości, realizacji obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w punkcie 6, rozliczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości przekazanych na podstawie umowy, o której mowa w pkt 6, lub wypełniania obowiązku prawnego, w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

  1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w art. 6 oraz art. 7 rozporządzenia: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.; celem realizacji interesu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53) — w szczególności art. 43 — dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej — Funduszu Sprawiedliwości (tj. Dz. U. 2019 poz. 683 z późn. zm.) — w szczególności Działu V rozporządzenia.

  1. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Dane, które będą przetwarzane, to imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości skorzystania ze świadczenia współfinansowanego ze środków z Funduszu
Sprawiedliwości.

  1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane tylko odbiorcom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do udzielonej zgody

  1. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych,

b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane we wniosku, inne niż imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wyksztalcenie) —ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany wyżej adres korespondencyjny.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez:

1) Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości — Ministra Sprawiedliwości

2) Fundacje Instytut Cyberbezpieczeństwa

swoich danych osobowych przekazanych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu dotyczącym przeciwdziałania przestępczości w ramach pomocy udzielanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej — Funduszu Sprawiedliwości?

O TAK

O NIE

………………………… Czytelny podpis

………………………… Data